مرکز علمی کاربردی
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
 • مديران گروه هاي آموزشي
   
  برنامه هفتگی حضور مدیران گروه مرکز علمی کاربردی شرکت شهرکهای خراسان رضوی
  ساعت و روزهای حضور رشته نام استاد ردیف
  چهارشنبه
  ساعت16-18
  برق آسانسور- الکترونیک آقای محمد محب الرضا 1
  یکشنبه
  ساعت10-12
  شیمی غذایی خانم نونا حبیبی 2
  دوشنبه
  ساعت 13-15
  مشاور خانم زهرا ربیع زاده 3

آدرس دانشگاه : مشهد - جاده اختصاصی شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور - ساختمان آموزش
تلفن تماس : 6 - 35424393 - 051 دورنگار : 35424394 - 051