خانه > پرسش نامه نظرخواهی از نحوه تدریس اساتید (بهمن ۹۶)

پرسش نامه نظرخواهی از نحوه تدریس اساتید (بهمن ۹۶)

فیلدهای * دار ضروری هستند.

دانشجوی عزیز این پرسشنامه صرفاً با هدف ارتقاء سطحی کمی و کیفی آموزش در دانشگاه تنظیم شده است.لطفاً در کمال دقت و صداقت گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.ضمناً به منظور آزاد بودن در پاسخگویی ذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی ضرورتی ندارد.


شماره دانشجویی شامل 14 رقم است.
فرمت معتبر : info@email.com
(استاد مورد نظر از لیست زیر انتخاب گردد)