برنامه هفتگی حضور مديران گروه مركز علمي كاربردي شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي

نام مدير گروه

رشته مربوطه

روزهای حضور

ساعت حضور

آقاي دکتر مهرآوران

ايمني بهداشت

يکشنبه

19-17

خانم صباغيان

مديريت

شنبه

17-15

خانم ابارشي

حسابداری

 

 

آقاي مهندس رضاپور

آسانسور

 

 

آقای مهندس خرمي

الكترونيك

 

 

خانم مهندس حبيبي

شيمي