مرکز علمی کاربردی
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
 • پیام های مشاوره
  آیـا  گـل  و حـشـیـش  اعتیاد آورند؟


  برخی عقیده دارند که گل وحشیش اعتیاد آور نیستند، اما بسیاری از مراجعه کنندگان مراکز درمانی ترک اعتیاد را مصرف کنندگان گل وحشیش تشکیل می دهند.

  عوارض مصرف گل وحشیش شامل عوارض جسمانی وعوارض روان شناختی است.
  ·   عوارض روان شناختی مصرف این ماده شامل اضطراب حملات اضطرابی( پانیک) افسردگی ، بدبینی، فراموشی وناتوانی در حل مساله، کاهش توانایی حافظه وجنون دائمی است. همچنین مصرف گل وحشیش باعث سندروم بی انگیزگی می شود وفرد را از کار وفعالیت وتحصیل باز می دارد.
  عوارض جسمانی این ماده شامل فشار خون بالا، آسم، انسداد ریه، التهاب راههای تنفسی وگلو، برونشیت مصرف اجبار گونه یا اعتیاد به بیماری های قلبی است. یک نخ سیگار گل یا حشیش به علت داشتن  "قطران" یا "تار" معادل چندین نخ سیگار به ریه آسیب می رساند. قدرت سرطان زایی این ماده چند برابر سیگار است. مهارت حرکتی وسرعت واکنش به مدت 8 تا 12 ساعت کم می شود و لذا رانندگی در این ساعات بسیار خطرناک است.
آدرس دانشگاه : مشهد - جاده اختصاصی شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور - ساختمان آموزش
تلفن تماس : 6 - 35424393 - 051 دورنگار : 35424394 - 051